• داستان زنده است و زندگی‌اش در هیچ قالب‌ ادبی خاصی محصور نیست. انسان معاصر به هر رسانه و دنیای تازه که پا می‌گذارد، قصه‌ها و ساختار داستانی را با خودش می‌برد. بی‌کاغذ اطراف از نوبه‌نو شدن زندگی قصه‌ها در فرم‌های متفاوت ودر گوشه‌های جدید دنیای امروز می‌گوید.

  • بی‌کاغذ اطراف به بررسی تأثیر داستان در حوزه‌های مختلف فکری و کاربردی می‌پردازد و می‌کوشد نشان ‌دهد چطور از ساختار داستانی در توسعه‌ی فردی، اجتماعی و فرهنگی کمک بگیریم.

  • بی‌کاغذ اطراف بستری مناسب برای تعامل جستجوگرانی است که می‌خواهند از مسیر روایت گذشته و امروز، داستان آینده را تغییر بدهند.

  • بی‌کاغذ اطراف از یک‌سو نظریه‌ها، آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای روایت و قصه را فراهم می‌کند و از سوی دیگر فضایی است برای انتشار آثار و تجربه‌های راویان مستند و قصه‌گویان دنیای جدید.