کوچک و سخت ریوکا گالچن گالکن مادری ادبیات جستار جستار روایی خاطره پردازی ترجمه little labours استیو جابز غلط کرد با تو استارتاپ استارت‌آپ خاطره زندگینامه استیو جابز غلط کرد با تو استارتاپ استارت‌آپ خاطره زندگینامه