درک رخدادها و مفاهیم از مسیر تجربه شخصی

مفاهیم زیربنایی روایت و تأثیر داستان در حوزه‌های دیگر مطالعاتی

گزارش روایی از سفر به نقاط مختلف جهان

گزارشی طنزآمیز از واقعیت و تاریخ

_

خواندنی‌های اطراف را از دست ندهید

_
_

بازتاب کتاب‌های اطراف

_

مهمترین ویژگی کتاب رستخیز آشنایی زدایی از نگاه به عزاداری و ادابی ست
که خیلی هامان ترجیح میدهیم در موردش صحبت نکنیم
و به شیوه معمول و عادت مالوف برگزارش کنیم حتی اگر ندانیم فلسفه اش چیست و چرایی اش!

حسین ترابی‌نژادرست‌خیز

واقعا لذت‌بخش بود. ۲۰ روایت از ۲۰ مادر با ۲۰ طرز تفکر متفاوت.
جهان رنگارنگ مادری و تجربه‌ی عمیق زندگی زیسته‌ی۲۰ مادر با جزئیاتی فراوان که بدجور آدم را درگیر می‌کند…
برای من که هزاران کیلومتر تا این تجربه فاصله دارم خواندنش زیستن در جهانی دیگر بود.

سپهردادهفته‌ی چهل و چند

فکر نمی کردم روزی برسد که منهمه ی داستان های یک مجموعه داستان را دوست داشته باشم
و مشکل فقط سر کمتر و بیشترش باشد.
کآشوب را هفته ی اول محرم و در قطار تهران-مشهد شروع کردم.
خواندن‌ش حدود چهار ماه طول کشید و سه چهار ماه زندگی کردم روایت های کآشوب را.

ساراکآشوب

… کتاب هم خوشخوان و ساده بود،
خوندنش به راحتی یادداشت‌های توی روزنامه‌ها بود
و برای اوقاتی که حوصله نداشتم کاری بکنم خوندنش از ملال نجاتم داد…

مهرداد اصیلفقط روزهایی که می‌نویسم