نشانی دفتر نشر اطراف

تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق جنوبی، خیابان تابان. پلاک یازده. طبقه همکف

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۲۹۷۵

ایمیل: Atrafpub@gmail.com

تلفن تماس برای خرید و ارسال کتاب
۰۹۳۳۵۴۸۱۱۰۵

برای ما بنویسید

ارتباط با نشر اطراف به همین سادگی است. این فرم راه نزدیک شماست تا ما. اگر لازم است از چیزی با خبر باشیم یا پیشنهادی برای ما دارید، دست بجنبانید.