نشر اطراف

مردادماه سال ۱۳۹۶ نشر اطراف به مدیر مسئولی نفیسه مرشدزاده و در زمینه‌ی تخصصی روایت کارش را آغاز کرد. این نشر با نگاهی جستجوگرانه به «اطراف» در پیِ روایت‌هایی است که دور و برِ همه‌ی ما در جریان‌اند. اطراف بنا دارد به قصه‌هایی که در آن‌ها زندگی می‌کنیم بپردازد و نشان دهد چرا این قصه‌ها و روایت‌ها مهم هستند و چگونه در سرنوشت فردی و جمعی ما تأثیر می‌گذارند.
نشر اطراف با این هدف منابع نظری روایت، ژانرهای مختلف روایی و نمونه‌های شاخص و خلاق روایتگری را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد و به تدوین و جمع‌آوری روایت‌ها و قصه‌هایی می‌پردازد که تصویر امروز ما و جامعه‌مان شکل می‌دهند.
نشر اطراف با ثبت تجربه‌های‌ زیسته، گزارش‌های سفر و روایت‌های چندفرهنگی می‌کوشد از رهگذر تبادل روایت‌ها و قصه‌ها، تعامل مخاطبان با جهان اطراف را آسان‌تر و مؤثرتر کند.

Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.