پیشاپیش از شما ممنونیم که نشر اطراف را برای همکاری انتخاب کرده‌اید. لطفاً فایل سوابق خود را به همراه دو نمونه‌کار به atrafpub@gmail.com ارسال کنید. اگر می‌خواهید در زمینه‌ی ترجمه یا ویرایش با ما همکاری کنید، لطفاً و حتماً متن مبدأ ترجمه یا متن ویرایش‌نشده را هم برایمان ارسال کنید.

مدت زمان بررسی رزومه‌ها و نمونه کارها حدوداً یک ماه است و در صورت پذیرش با شما تماس خواهیم گرفت. لطفاً از مراجعه‌ی حضوری یا تماس تلفنی خودداری کنید و اگر سؤالی در این زمینه داشتید، فقط از طریق ایمیل پیگیر باشید.

با تشکر