فرهنگ اصطلاحات تخصصی روایت

هر یک از حوزه‌های دانش انسانی گفتمانی خاص خود دارد. بخشی از آشنایی با گفتمان روایت و روایت‌شناسی دانستن تعریف دقیق، واضح و درستی از واژگان تخصصی این حیطه و تفاهم بر سر این تعاریف است. با هدف ایجاد بستری مناسب برای گفتگو دربارۀ روایت و ابعاد مختلف آن در صفحۀ مدرسۀ روایت نخست با الفبای گفتمان روایی که همان واژگان تخصصی هستند آشنا می‌شویم. همکاران ما در نشر اطراف برای انتخاب معادل و تعریف مناسب واژگان و اصطلاح‌های حرفه‌ای به یک منبع اکتفا نکرده و با صرف وقت مکفی حاصل پژوهش خود را در اختیار خوانندگان می‌گذارند.