هر یک از حوزه‌های دانش انسانی گفتمانی خاص خود دارد. بخشی از آشنایی با گفتمان روایت و روایت‌شناسی دانستن تعریف دقیق، واضح و درستی از واژگان تخصصی این حیطه و تفاهم بر سر این تعاریف است. با هدف ایجاد بستری مناسب برای گفتگو دربارۀ روایت و ابعاد مختلف آن در صفحۀ مدرسۀ روایت نخست با الفبای گفتمان روایی که همان واژگان تخصصی هستند آشنا می‌شویم. همکاران ما در نشر اطراف برای انتخاب معادل و تعریف مناسب واژگان و اصطلاح‌های حرفه‌ای به یک منبع اکتفا نکرده و با صرف وقت مکفی حاصل پژوهش خود را در اختیار خوانندگان می‌گذارند.

همدلی Empathy

هجو Satire

نظریۀ واکنش خواننده Reader-Response Theory

گره‌گشایی Denouement

کنایۀ نمایشی Dramatic Irony

کانونمند Focalized

قاب بندی Framing

فرجام/بستار Closure

فراروایت/فراداستان Metanarrative/Metafiction

ساختار درهم بافته Interlace Structure

روایتمندی Narrativeness

روایتگری درونه‌شده Inset Narration

روایتگری Narration

راوی نهفته Implied narrator

راست‌نمایی Verisimilitude

تمثیل Allegory

تعلیق ارادی ناباوری Willing Suspension of Disbelief

بازبودن Openness

نازمان Uchronia

گفتمان Discourse

فضای سوم بیان Third Space of Enunciation

فرجام‌شناسی Teleology

عشق آرمانی Courtly Love

رُمانس Romance

شوالیه‌گری/شهسواری Chivalry

کهن‌الگو Archetype

کارناوال‌گرایی Carnivalesque

سبک‌پردازی Stylization

زیر‌متن Subtext

زمان‌پریشی Anachronism

روایت‌گری Narration

در‌هم‌آمیزی Hybridization

در‌هم‌آمیخته/پیوندی Hybrid

فانتزی Fantasy

خرده‌فرهنگ Sub-culture

چندصدایی Polyphony

ابر‌روایت Grand Narrative

Cart کتاب Removed. Undo
  • No products in the cart.