فرهنگ اصطلاحات تخصصی روایت

فرهنگ اصطلاحات تخصصی روایت

هر یک از حوزه‌های دانش انسانی گفتمان خاص خود را دارد. بخشی از آشنایی با گفتمان روایت و روایت‌شناسی دانستن تعریف دقیق، واضح و درست از واژگان تخصصی این حیطه و تفاهم بر سر این تعاریف است. با هدف ایجاد بستری مناسب برای گفتگو درباره‌ی روایت و ابعاد مختلف آن، در صفحۀ «مدرسه‌ی روایت» نخست با الفبای گفتمان روایت و روایت‌شناسی، که همان واژگان تخصصی است، آشنا می‌شویم. همکاران ما در نشر اطراف برای انتخاب معادل و تعریف مناسب واژگان و اصطلاح‌های تخصصی به یک منبع اکتفا نکرده‌اند و با صرف وقت مکفی حاصل پژوهش خود رادر قالب فرهنگ اصطلاحات تخصصی روایت در اختیار خوانندگان می‌گذارند.