روایت آدم‌ها و کتاب‌هایشان

پیمان هوشمندزاده یاسر مالی روایت آدم‌ها و کتاب‌هایشان نمایشگاه کتاب

ده درصد

موتور می‌گیرم. آژانس می‌گیرم. شیتیلِ جای پارک می‌دهم. پیاده می‌روم. نفس‌نفس می‌زنم. عرق می‌ریزم و ... ادامه