نفیسه مرشدزاده: مدیریت نشر
رویا پورآذر: دبیر بخش ترجمه
الهام شوشتری‌زاده: سرویراستار و دبیر بی‌کاغذ اطراف

کارشناسان
نوید پورمحمدرضا: کارشناس روایت و رشته‌های دیگر
کیوان سررشته: کارشناس ترجمه
هدی آیت: کارشناس گرافیک و دبیر تبلیغات
زهرا صنعتگران: کارشناس بخش کودک ونوجوان
زهره ترابی، شیوا خادمی: کارشناس روایت‌های مستند

فنی
جواد آیت: مدیر فنی و هنری نشر
حمیدرضا کیانی: صفحه‌آرایی و هماهنگی تولید
زهره آریامنش: گرافیک و دبیری محصولات کنار کتاب

دفتر اطراف
مسعود عبدی‌پور: مدیر فروش
زهره آریامنش: مدیر داخلی

حسین فروتن: طراحی و توسعه سایت