نفیسه مرشدزاده: مدیریت نشر
رویا پورآذر: دبیر بخش ترجمه
الهام شوشتری‌زاده: سرویراستار و دبیر بی‌کاغذ اطراف

کارشناسان
نوید پورمحمدرضا: کارشناس روایت و شهرسازی
کیوان سررشته: کارشناس ترجمه
زهرا صنعتگران: کارشناس بخش کودک ونوجوان
بتول فیروزان: کارشناس ادبیات عرب
زهره ترابی: کارشناس روایت های مستند

فنی
جواد آیت: مدیر فنی و هنری نشر

دفتر اطراف
مسعود عبدی‌پور: مدیر فروش
زهره آریامنش: مدیر داخلی
محمد‌حسن لشگرآرا: سفارشات و انبار

تولید محتوا
هدی آیت: مدیریت تبلیغات / تولید محتوای اینستاگرام
زهره آریامنش: دبیر کنار کتاب
شیوا خادمی: عکاسی اینستا

حسین فروتن: طراحی و توسعه سایت