سردبیر

۷ آذر ۱۳۹۶
همدلی Empathy

همذات‌پنداری با شخصیت داستانی تا جایی که مخاطب در احساس‌های فیزیکی و عاطفی شخصیت‌ شریک شود و واکنشی فیزیکی در او پدید آید را همدلی می‌گویند.

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
هجو Satire

هجو، انتقاد و ایرادگیری آمیخته به طنز و بذله‌گویی است.

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
نظریۀ واکنش خواننده Reader-Response Theory

یکی از نظریه‌های نقد ادبی که در آن به جایگاه و نقش خواننده در ساخت داستان توجه می‌شود.

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
گره‌گشایی Denouement

بازشدن آخرین گره داستان که معمولاً پرده از رازی برمی‌دارد یا توضیحی قانع‌کننده دربارۀ رخدادهای مبهم داستان ارائه می‌دهد را گره‌گشایی می‌نامند.

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
کنایۀ نمایشی Dramatic Irony

کنایۀ نمایشی موقعیتی در داستان یا نمایش است که در آن شخصیت به خاطر ناآگاهی یا درک محدودش، معنای حقیقی حرفی که زده یا کاری که انجام داده را متوجه...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
کانونمند Focalized

اگر مخاطب رخدادی را از زاویۀ دید یکی از شخصیت‌های داستان تجربه کند، به زاویۀ دید کانونمند یا تجربۀ کانونمند دست یافته است.

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
قاب بندی Framing

جادادن یک یا چند داستان در دل یک داستان دیگر یا یک گزارش، روایت تاریخی، زندگینامه، خاطره و امثال این‌ها را قاب‌بندی می‌گویند. قاب‌بندی باعث می‌شود که هر داستان علاوه...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
فرجام/بستار Closure

فرجام، نوعی حس به نتیجه رسیدن و تمامیت ماجراهای روایت شده در یک داستان است. هر گاه یک اثر هنری، انتظاراتی که برانگیخته را ارضا کند و به پرسش‌هایی که...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
فراروایت/فراداستان Metanarrative/Metafiction

فراروایت، روایتی است که به خودش اشاره دارد یا به اصطلاح نظری خودارجاع است؛ روایتی دربارۀ ماهیت روایت. اگر روایتی توجه خواننده را به داستانی بودن متن جلب کند یا...

ادامه...
۷ آذر ۱۳۹۶
ساختار درهم بافته Interlace Structure

در ساختار درهم بافته، تار و پود چند داستانِ به ظاهر نامرتبط، در یک روایت بزرگ به هم پیچیده می‌شود و بدون صدمه زدن به انسجام کلی داستان، رویدادهای گوناگون...

ادامه...