مدرسه روایت

قاب بندی و روایت

فراروایت روایتی است خودارجاع. اگر روایتی توجه خواننده را به این‌که دارد یک داستان می‌خواند، ... Read Mores

آرمان‌شهر و روایت‌

«آرمان‌شهرها، ناکجاآبادهایی هستند که از دل روایت‌های مختلف دربارۀ جهان سر بر‌می‌آورند. نخستین بار سِر‌‌تامس ... Read Mores