درباره اطراف

نشر اطراف

روایتِ تجربه زیسته، دلمشغولی ما در نشر اطراف است. خاطره‌هایی که پیرنگ و قصه کاملی دارند و می‌توانند ماده خام داستان‌ آینده ایران باشند.

کار ما در نشر اطراف روایت است.

روایت به معنی قالبی که تجربه‌ انسانی ما را نظم می‌دهد و ابزاری که با کمک آن جهانِ  پیرامون را بهتر درک می‌کنیم.
ما امیدواریم در نشر اطراف منابع نظری و مفاهیم اولیه و نمونه‌های ایرانی و غیر ایرانی روایت را همزمان عرضه کنیم تا به تدریج تربیت و عادت به روایت شکل بگیرد و با کمک این قالب مضمون‌های فکری را هم ساده‌تر و روشن‌تر بشود نقل کرد. ما در نشر اطراف بنا داریم با ثبت تجربه‌های زیسته طبقات مختلف جامعه و توجه به روایت‌های مهجور، راهی تازه برای تعامل میان سبک‌های مختلف زندگی در ایران بیابیم.

چرا اطراف؟

اطراف، زاویه دید مردمی است که مرکز اتفاقات نیستند، پیرامون دایره‌اند ولی شعاع جنب و جوش‌ها تا آن‌ها می‌رسد. اطراف صدای حاشیه است.

کتاب‌های ما موسیقی‌اند. پیرامون معانی می‌رقصیم. گرداگرد فکرهای نو چرخ می‌خوریم. همین اطراف‌ایم ولی در سفری نزدیک، خیال می‌کنیم دور شده‌ایم.

همین اطراف باشید